Trots all lokal kritik får Tjörns kommun helt godkänt för hur man sköter sina skolor och det gäller både grundskolan, förskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och fritidshemmen. Däremot riktas kritik mot brister inom särskolan.

Det här framgår av skolinspektionens omfattande granskning som gjordes hösten 2019 mitt när debattens vågor politiskt stod högt om hur skolorna fungerade, framför allt efter de besparingar som genomfördes under 2019.

Skolinspektionen gjorde tillsynen under hösten 2019 och man konstaterar vad gäller grundskolan och förskoleklasserna att huvudmannen, alltså kommunen, uppfyller kraven inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen skriver att det inte har framkommit annat än att kommunens arbete uppfyller de krav som ställs i lagar och författningar.

Liknande uttalanden görs både för gymnasieskolan, fritidshemmen, förskolan och vuxenutbildningen. Där finns ingen kritik att rikta mot kommunen enligt skolinspektionens beslut. Därmed avslutar inspektionen tillsynen inom dessa fem skolområden.

Däremot får kommunen kritik för hur man hanterar särskolan på Tjörn. Det visar sig vid granskningen att Tjörn inte uppfyller lagkraven vad gäller utredningar innan en elev placeras i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Det fungerar heller inte helt ut med samråd med elevers vårdnadshavare.

Det ska bland annat göras en omfattande undersökning innan en elev placeras i särskolan och den ska vara både pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social men så sker inte alltid. Kravet är att kommunen ser till att få en ordning där kraven uppfylls och att samråd med elevens vårdnadshavare sker så att det finns ett medgivande att eleven tas emot i grundsärskola och senare gymnasiesärskolan.

Risken finns enligt inspektionen att elever mottas i grundskolan på Tjörn innan det är utrett att eleven har rätt att gå där eller att vårdnadshavaren medgivit en sådan placering.

Skolinspektionen konstaterar att bedömningar som ska finnas med saknas för flera elever som tagits emot i särskolan. Det fanns för en elev endast en medicinsk bedömning och inget beslut om mottagande i särskolan trots att eleven gått där i ett halvår. Två andra elever saknade både medicinsk och social bedömning och för en elev gjordes den psykologiska bedömningen först tre år, efter mottagandet i grundsärskolan.

Det har också visat sig att dokumentationen i ett antal fall är felaktig. I vissa fall har medgivande från vårdnadshavare lämnats först efter att beslutet fattats och medgivanden har bakdaterats både vad gäller beslut om mottagande och medgivandebeslut från föräldrar. Vare sig rektor eller skolledning kan ge någon förklaring till skolinspektionen om detta. Särskoleledningen medger att rutinerna behöver ses över medan förvaltningschefen inte känt till de brister i utredningarna som Skolinspektionen uppmärksammat.

Kommunen får nu på sig till 29 maj att vidta åtgärder för att rätta till bristerna som skolinspektionen funnit.

Kommunledningen på Tjörn konstaterar att trots bristerna i särskolan har det ändå varit positivt att inspektionen godkänt kommunen i de övriga skolgranskningarna.

– Det är ändå ingen kritik inom fem tunga områden, säger kommunalrådet Martin Johansen (L).

Utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) konstaterar att han är stolt över det arbete som förvaltningen gjort under åren från 2016 då kritiken var betydligt mer omfattande mot kommunen.

– Det är glädjande att man inom dessa områden ändå gjort ett bra jobb och att vi har följt lagar och författningar. Vi har en bra förvaltning och min roll i detta som ordförande är däremot minimal. Sedan finns det ett arbete kvar att göra inom särskolan.